מנהל מדור שכר

 

קורס מנהל מדור שכר -
חשבות שכר מתקדמת


 

ניהול מחלקת השכר הינו תפקיד המחייב מקצועיות, רגישות ומיומנויות ניהוליות גבוהות בהיותו ציר מרכזי  בייחסי הגומלין בין העובד למעביד.

תכלית הקורס להקנות כלים מקיפים ויסודיים למנהל  מדור השכר, תוך הצגת מרחב התמרון של המעביד בתרחישים מגוונים ביחסי העבודה ומזעור החשיפה הארגונית. בד בבד, ייסקרו במסגרת הקורס נושאים מתקדמים ומגמות עדכניות בביטוח לאומי המשיקים לעבודת מדור השכר.

 

מטרת הקורס ניהול מחלקת השכר - חשבות שכר מתקדמת
להקנות ידע וכלים מעשיים לניהול מחלקת השכר בארגון לתרגל מיומנויות מקצועיות.

להקנות סל חידושים מקצועיים בתחומי דיני העבודה והביטוח הלאומי.

להקנות כלי ניתוח ובקרה לשכר בארגון, הקניית כלים להכנת הארגון לביקורת בתחום השכר.

 
 קורס ניהול מחלקת השכר - חשבות שכר מתקדמת מיועד ל..

מנהלי מדור שכר, חשבי שכר (בפועל או בעלי הסמכה קודמת), מנהלי כוח אדם, מנהלי משאבי אנוש, סמנכ"לים ומנהלים בכירים הממונים על תחום השכר, יזמים ואנשי עסקים.   

מאחר והקורס מיועד לבעלי ידע וניסיון מוקדם בחשבות שכר (ובמיוחד בדיני עבודה), ההשתתפות בקורס מותנית באישור מוקדם של מנהלת ביה"ס לחשבונאות.

 

מבין נושאי הלימוד בקורס ניהול מחלקת השכר - חשבות שכר מתקדמת
"עשרת הדיברות" בדיני העבודה
סקירה פרטנית ועדכנית של עשרת כללי המפתח ביחסי העבודה והכרת מכלול השלכותיהם הארגוניות.   
דגשים בקליטת עובד חדש   יישומי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)
עיקרים בחוזי עבודה אישיים וניתוח תבניות שונות של חוזי עבודה
הנחת אבני הבניין לנוהל קליטת עובד              
הכרת מסמכים ארגוניים נלווים לקליטת עובד חדש (לרבות: שמירת קניין רוחני; מגבלות בשימוש בתשתיות המעביד; נספח רכב ועוד).
דגשים בפיטורי עובד קיים
הצגת מגבלות חוקיות והלכתיות לפיטורי עובד ומכלול השלכותיהם
עיקרים בחובת השימוע (הקודמת לפיטורים)
סקירה מתקדמת של יישומי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
בחינת היקף הזכות לפיצויי פיטורים
דגשים במעמד גמר חשבון וסיום התחשבנות עם העובד
כלים לניהול משברים ביחסי העבודה (תוך התמקדות בסכסוך כספי המתגלע עם העובד)
הגנת השכר
הכרת סוגיות מתקדמות ועדכניות ביישומי חוק הגנת השכר המהווה, הלכה למעשה, את "חלון הראווה" בעבודת מדור השכר.
לימוד מעמיק של היקף חובת פירוט תלוש השכר.
ניתוח ובדיקת מגוון תלושי שכר והבנת מכלול השלכותיהם הארגוניות.
השלכות המערכת הקיבוצית
הצגת עיקרים בחוק הסכמים קיבוציים
סקירת צווי הרחבה בולטים, ארציים וענפיים
בחינת היקף חובת ההתארגנות הקיבוצית ומכלול השלכותיה
דגשים בחוק יישוב סכסוכי עבודה
מרחב הזכות הניהולית
הצגת 200 אמצעים מרכזיים השזורים במסגרת דיני העבודה והמרכיבים את מרחב התמרון הארגוני של המעביד ביחסי העבודה.
הצגת יישומי חוק תובענות ייצוגיות ביחסי העבודה.
בחינת מכלול השלכות עקרון השוויון ביחסי העבודה (לרבות: יישומי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה; עיקרי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ועוד).
עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית והצגת הפסיקה הרלוונטית.
דגשי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין).
אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי העבודה
סקירת מכלול האחריות המנהלית והפלילית בחוקי העבודה ובחינת מגוון הדרכים למזעורה.
הצגת מסכת המסמכים הנדרשים על-פי חוק מהמעביד (לרבות: מודעות סטטוטוריות; פנקסים; אישורים שונים ועוד).
עובדים "מיוחדים"  
לימוד פרטני של מכלול הסדרי דיני העבודה הנוגעים למגזרי העובדים הבאים:
עבודת נשים
זכויות הורה עובד
עבודת נוער
חיילים משוחררים
בחינת מכלול ההסדרים וההשלכות העיקריות הנודעות להעסקת סוגי העובדים הבאים:
עובדי קבלן כוח אדם
עובדי קבלן משנה
עובדים זרים
עובדי "אזור" (יהודה ושומרון)
ביטוח פנסיוני לחשבי שכר
סקירה יסודית ומקיפה של מכלול הסוגיות הבאות:
סיכוני חיים כלכליים וענפי הביטוח הפנסיוני
רבדי ההגנה הפנסיונית
היקף חובת ההגנה הפנסיונית ביחסי העבודה
הכרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
בחינה יסודית של יחסי הגומלין בין הביטוח הפנסיוני לדיני העבודה (לרבות: השלכות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; אובדן כושר עבודה ועוד).
פיתוח מדדים, סקרים וניתוחי שכר
חוק הביטוח לאומי
עדכונים בחוק הביטוח הלאומי
תהליכי גישור ופישור לניהול מצבי קונפליקטים
סיכום, הדמיה ותרגול
שילוב מגוון תרחישים ואירועים מעשיים במסגרת הרצאות הקורס לשם המחשת תכני הלימוד והטמעתם (לרבות: מסמכים שכיחים ומגוונים ביחסי העבודה).


תעודה
לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודיהם תוענק תעודת גמר "מנהל מדור שכר" מטעם מכללת מישלב   .


מסלולי
 הלימוד בקורס ניהול מחלקת
השכר - חשבות שכר מתקדמת

12 מפגשי בוקר 09:00-15:00


הערה: ניתן ללמוד פרונטלית או בצורה מקווננת (בתוכנת זום).


מגוון קורסים נוספים בתחום 

הנהלת חשבונות 1+2 (בסיסי +  מתקדם)


© כל הזכויות שמורות