ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלמנהלי חשבונות בכירים - מדופלמים

מנהלי חשבונות בכירים - מדופלמים

   

קורס מנהל חשבונות מדופלם

בניהול ובפיקוח רואי חשבון בישראל

 

תפקיד החשבונאי הבכיר (מנהל חשבונות מדופלם), כמי שנמנה על הצוות הניהולי בעסק, בא לענות על הצורך באנשי מקצוע, הבקיאים בתחומים רבים ומגוונים הנובע מהמורכבות של הפעילות הכלכלית בכלל ושל המערכת החשבונאית בפרט, במיוחד בכל הקשור לתחומים המשיקים לחשבונאות, כגון מיסים, מימון ותמחיר.
קורס זה נועד להכשיר את המשתתף בנושאים הנדרשים מהחשבונאי הבכיר.

 

מטרת קורס מנהל חשבונות מדופלם

הכנת המשתתפים לקראת הבחינות הנדרשות לקבלת תעודת חשבונאי בכיר הנערכות על ידי הועדה המקצועית לבחינות מנהלי חשבונות בכירים

 

תנאי קבלה לקורס מנהל חשבונות מדופלם

לבחינה יורשה לגשת כל מי שסיים בהצלחה אחד מאלה:

מי שסיים 12 בשנות לימוד ועבד 5 שנים בסמוך לפני המבחן במשרה מלאה בהנהלת חשבונות בחברה הרשומה כנישום ברשות המיסים או בגוף עסקי דומה.

או

מי שיש בידו תעודת סוג 2 של משרד העבודה.

או

מי שהשיג ציון עובד בבחינות בגרות: 5 יח"ל בחשבונאות ו- 5 יח"ל בניהול חשבונאות ממוחשבת.

או

יועץ מס הרשום בפנקס יועצי המס לפי פקודת מס הכנסה.

או

מי שעבר בחינת ביניים- על פי חוק רואי חשבון.

 

קורס מנהל חשבונות מדופלם מיועד ל..

למנהלי חשבונות , יועצי מס ואחרים המעוניינים להעשיר את ידיעותיהם בחשבונאות ובתחומים נוספים ולהכשיר עצמם לקראת תעודת חשבונאי בכיר שהוא הדירוג המקצועי הגבוה ביותר בחשבונאות (פרט לראיית חשבון)

 

מבין נושאי הלימוד בקורס מנהל חשבונות מדופלם

חשבונאות פיננסית

·        כללי חשבונאות מקובלים, 

·        דיווח לפי סוג הארגון, 

·        רכוש קבוע, 

·        השקעות, 

·        רכוש שוטף,

·        מלאי,  

·        חייבים, 

·        מזומנים בקופה ובבנקים, 

·        הון עצמי, 

·        עתודות ויעודות,  

·        פיצויי פיטורין, 

·        התחייבויות לזמן ארוך ולזמן קצר, 

·        דוח רווח והפסד, 

·        דו"ח על השינויים בהון העצמי בחברה, 

·        שותפויות,

·        עסקה משותפת,

·        יבוא סחורות מחו"ל, 

·        יצוא סחורות לחו"ל,

·        קבלנים,

·        שיטה חד צדדית, 

·        הכרה בהכנסות על בסיס מזומן, 

·        דו"ח על תזרים המזומנים,

·        פתרון בחינות.

 

מס

·        מס הכנסה: עקרונות הטלת המיסים,

·        הגדרות,

·        הכנסות,

·        פטורים,

·        הנחות ממס,

·        הוצאות מותרות בניכוי,

·        ניכויים שהתרתם מוגבלת,

·        ניכוי פחת,

·        ניכויים שאין להותירם,

·        קיזוז הפסדים,

·        מיסוי יחיד,

·        ניכויים וזיכויים,

·        הכנסות בני הזוג,

·        שיעור המס ליחיד ולחברה,

·        רווחי הון עקרונות,

·        הוראות ניהול ספרים – עקרונות,

·        הליכי שומה וערעור,

·        ניכויים במקור – עקרונות,

·        הליכי גבייה, אחריות גבייה,

·        אחריות נושא משרה בתאגיד,

·        חוק עסקאות גופים ציבוריים,

·        חוק התאומים בשל אינפלציה – עקרונות,

·        חוק מס ערך מוסף,

·        חוק מס שבח- עקרונות,

·        פתרון בחינות.

 

חישובים מסחריים

·        מושגי יסוד,

·        מדדים,

·        הפרשי שער,

·        ריבית פשוטה לרבות לוחות סילוקין וריבית אפקטיבית,

·        ריבית על יתרות בחשבונות עו"ש,

·        קרדיטוריים ודביטוריים,

·        ניכיון שטרות,

·        זמן פירעון ממוצע,

·        ריבית דריבית,

·        ערך עתידי וערך נוכחי,

·        ניתוח כדאיות השקעות, ניירות ערך, יבוא יצוא,

·        רווח גלום ורווח נקי כאחוז ממחיר הקניה או המכירה, פ

·        תרון בחינות.

 

חשבונאות ניהולית / תמחיר

·        מהות חשבונאות העלות- תמחיר ומטרותיה,

·        סוגי עלויות ומיונן,

·        עבודה,

·        חומרים ישירים ועקיפות,

·        הבחנה בין תמחיר היסטורי ותמחיר תקן,

·        הבחנה בין תמחיר הזמנות ותמחיר לפי תהליכים,

·        הבחנה בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ישיר,

·        נקודת איזון, ניתוח מכירות ורווחים,

·        דוחות תמחיר,

·        כללי,

·        חשבונאות תמחירנית וחשבונאות פיננסית,

·        פתרון בחינות.

 

דיני עסקים

·        דיני חוזים,

·        הגבלים עסקיים,

·        חוזים אחידים,

·        דיני תאגידים,

·        שותפויות,

·        חברות ותאגידים אחרים,

·        שטרות ושקים לסוגיהם,

·        דיני עבודה – הסכמים קיבוציים,

·        שעות עבודה ומנוחה,

·        חופשה שנתית,

·        הגנת שכר ופיצויים,

·        פתרון בחינות.

 

 

עקרונות תורת המשק והסחר

·        הארגון הפנימי של הפירמה,

·        צורות התארגנות של פירמות,

·        שיטות שכר,

·        שכר עידוד,

·        הסכמים קיבוציים,

·        בוררות, הטבות ותנאים סוציאליים לעובדים,

·        מימון פעולות הפירמה,

·        הון עצמי והון זר,

·        סחר פנים וחוץ,

·        ביטוחי חובה ורשות,

·        הממשלה כגורם מפקח ומכוון במשק,

·        מבקר המדינה,

·        מונחים מקובלים ונפוצים במסחר בנקאות ובפעילות המשקית בישראל,

·        פתרון בחינות

 

 

ניתן להירשם ללימוד מקצועות בודדים

   

תעודה
תואר חשבונאי בכיר מדופלם- יוענק ע"י הוועדה להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) בניהול ובפיקוח רואי חשבון בישראל.

 

מקצועות הבחינה בקורס מנהל חשבונות מדופלם

הנהלת חשבונות, מיסים, חישובים מסחריים, יסודות התמחיר, דיני עסקים, תורת המשק והמסחר.

 
מסלולי הלימוד בקורס מנהלי חשבונות מדופלם

מסלול בוקר – אחת לשבוע בין השעות 09:00-15:00

מסלול ערב – פעמיים לשבוע בין השעות 17:30-20:30

מסלול שישי – אחת לשבוע בין השעות 08:30-13:30

 

מגוון קורסים נוספים בתחום
 

 

*המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*