ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
ביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהל
דף הביתביה"ס לחשבונאות, מיסים ומנהלפרקטיקה בדיני עבודה ויחסי עבודה

פרקטיקה בדיני עבודה ויחסי עבודה

הפרקטיקה בדיני עבודה ויחסי עבודה

מוכנות ארגונית בדיני עבודה-הגנות מעסיק , עובד , עצמאי  

ניתוח ותרגול תיקי אירוע בדיני עבודה CASE-STUDY

10הדברות בדיני עבודה | קליטת עובד חדש | שעות עבודה ומנוחה | חוק הגנת השכר | חוק שכר מינימום | הליך סיום יחסי עבודה אכיפת חוקי עבודה במישור המנהלי, והפלילי, מבחני סיום עבודה מוגנות מפיטורים ,מעודכן לחידושי החקיקה הפסיקה 2019

 מטרת ההשתלמות:

תחום דיני העבודה מאופיין בדינמיות מרובה, בסבך חקיקה ופסיקה ולאחרונה אף התפתחה  בו אכיפה מנהלית ופלילית מרתיעה.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה העצים את האחריות המנהלית של מעסיק בגין הפרת "הגרעין הקשה" של חוקי העבודה וצווי ההרחבה לתשלומי פנסיה מקיפה (ובמקביל, החמרת האחריות האישית של מנהליו ובראשם המנכ"ל).

כפועל יוצא כך, "שומרי הסף" מטעם המעסיק מחוייבים כיום למקצועיות רבה בדיני עבודה על מנת למזער, ככל הניתן, את החשיפה הארגונית.

תכלית ההשתלמות להקנות "ארגז כלים" מעשי לפרישת הגנת "כיפת ברזל" מקצועית על המעסיק בתחום דיני העבודה.

מתווה ההשתלמות :

 1.         "עשרת הדיברות" לשומר סף בדיני עבודה

1.1        מתכונות העסקה (יחסי עבודה; יחסי קבלנות; "פרילאנס"; "מתלמד"; מתנדב)

1.2        צורות שכר עבודה (שכר שעתי; משכורת חודשית; שנ"ג;תוספת מאמץ; שכר כולל (גלובאלי)

1.3        סוגי עובדים (לתקופה קצובה/בלתי קצובה; שימור עובדים; הסדרי "קביעות")

1.4        "מעגלי זכויות" עובד (חוקי עבודה; מישור קיבוצי; חוזה עבודה ומנהגים ארגוניים) ובחינת יחסי הגומלין ההדדיים

1.5        הסדרים כופים בדיני עבודה ("רשת ביטחון" סוציאלית)

1.6        הזכות הניהולית של המעסיק

1.7        ביטוח פנסיוני

1.8        הליך סיום יחסי עבודה

1.9        סביבת עבודה מוגנת (לרבות: מניעת הטרדות מיניות, התנכלויות והתעמרויות)

1.10      מישורי אחריות מעסיק (אזרחי; מנהלי ופלילי)

 2.         קליטת עובד חדש        

2.1        הליך הגיוס (לרבות: ראיון עבודה)

2.2        יישומי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

2.3        עיקרים בחוזי עבודה אישיים וניתוח תבניות שונות של חוזי עבודה

2.4        הנחת אבני הבניין לנוהל קליטת עובד       

2.5        הכרת מסמכים ארגוניים נלווים לקליטת עובד חדש (לרבות: שמירת קניין רוחני; מגבלות בשימוש בתשתיות המעסיק; נספח רכב ועוד).

 3.         מערכת הנוכחות (חוק שעות עבודה ומנוחה) 

היקף תחולת החוק; "שעות עבודה"-מהן?; "שעות עבודה" לעומת "שעות נוכחות"; "העסקה קשיחה" לעומת "העסקה גמישה"; כוננויות ותורנויות; הפסקות במהלך ימי העבודה; היתרים בדבר הפסקות; הפסקות בין ימי עבודה; מכסת עבודה יומית/שבועית/חודשית; קיצור שבוע העבודה; מעבר לשבוע עבודה מקוצר; שעות עודפות; שעות נוספות; שעות נוספות גלובאליות; תקרות להעסקה נוספת; היתרים כלליים/מיוחדים; גמול מנוחה שבועית; מנוחת פיצוי; עבודת לילה; עבודה במשמרות; הפסקות; מנוחה שבועית; גמול מנוחה שבועית; ריבוי תוספות שכר; השלכות על שכר פנסיוני מבוטח; פנקס שעות עבודה; נטלי הוכחה; מאפייני הסכמי נוכחות; מצבת התרעות

 

4.         מערכת השכר (חוק הגנת השכר)

שכר עבודה-מהו?; שכר מולן; מועדי תשלום; היום הקובע לתשלום שכר עבודה; איסור שכר כולל; פיצוי הלנת שכר; הפחתת פיצוי הלנת שכר; פיצוי הלנת פיצויי פיטורים; התיישנות; עיקול שכר עבודה; ניכויים (מותרים ואסורים); העברת ניכויי שכר; פנקס שכר ותלוש שכר; לימוד מעמיק של היקף חובת פירוט תלוש השכר (תוספת); סקירת מכלול סוגיות נוספות המעוגנות בחוק (חובת תשלום במזומנים; תשלום בשווה כסף; איסור הגבלות; דרך תשלום השכר ועוד); יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות נושאי משרה; חקיקת משנה רלוונטית.

  5.         "דיני מגן" נוספים

 5.1        חוק שכר מינימום

היקף תחולה; הזכות לשכר מינימום; "שכר מינימום לחודש"; "שכר מינימום יומי"; "שכר מינימום לשעה"; שכר מינימום לנוער עובד; שכר מינימום "מותאם"; מפעלים מוגנים; רכיבי השכר הנלקחים בחשבון לצורך עמידה בחובת שכר מינימום; מודעת שכר מינימום; חזקות ונטלי הוכחה; יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות ניהולית.

 5.2        חוק חופשה שנתית

"שנת עבודה"; עובד זמני בשכר; תמורת חופשה; מכסות חופשה; "חופשה חוקית" לעומת "חופשה חוזית"; מועדי החופשה; רציפות חופשה; צבירת חופשה; דמי חופשה; פדיון חופשה; פנקס חופשה; התיישנות; דמי הבראה ודמי חגים (מכוח צווי הרחבה ארציים); יישומי מישורי אחריות מעסיק; אחריות ניהולית; חקיקת משנה רלוונטית.

 5.3        מתכונות העסקה נוספות

בחינת דגשים בהעסקת סוגי העובדים הבאים:

(א)        עובדי קבלן כוח אדם

(ב)        עובדי קבלן משנה

(ג)         עובדים זרים

(ד)        עובדי "אזור" (יהודה ושומרון)

 

6.         הליך סיום יחסי עבודה

6.1        הצגת מגבלות חוקיות והלכתיות לפיטורי עובד ומכלול השלכותיהם

6.2        עיקרים בחובת השימוע (הקודמת לפיטורים)

6.3        סקירה מתקדמת של יישומי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

6.4        יציאה לגמלאות

6.5        בחינת היקף הזכות לפיצויי פיטורים

6.6        דגשים במעמד גמר חשבון וסיום התחשבנות עם העובד

6.7        כלים לניהול משברים ביחסי העבודה (תוך התמקדות בסכסוך כספי המתגלע עם העובד)

 

7.         אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי העבודה

7.1        סקירת מישורי האחריות האזרחית, המנהלית והפלילית בחוקי העבודה ובחינת מגוון הדרכים למזעורה.

7.2        הצגת מסכת המסמכים הנדרשים על-פי חוק מהמעסיק (לרבות: מודעות סטטוטוריות; פנקסים; אישורים שונים ועוד).  

7.3        הדמיית ביקורת מנהלית

8.         עובדים "מיוחדים" 

סקירת דגשים בדיני העבודה הנוגעים למגזרי העובדים הבאים:

8.1        עבודת נשים

8.2        זכויות הורה עובד

8.3        עבודת נוער

8.4        חיילים משוחררים

 

9.         ביטוח פנסיוני

סקירה יסודית של מכלול הסוגיות הבאות:

10.1      סיכוני חיים כלכליים וענפי הביטוח הפנסיוני

10.2      רבדי ההגנה הפנסיונית

10.3      היקף חובת ההגנה הפנסיונית ביחסי העבודה

10.4      הכרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

10.5      בחינה יסודית של יחסי הגומלין בין הביטוח הפנסיוני לדיני העבודה (לרבות: השלכות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; אובדן כושר עבודה ועוד).

10.        הדמייה ותרגול

10.1      סקירת מגוון תרחישים ואירועים מעשיים לשם המחשת תכני הלימוד והטמעתם.

10.2      ניתוח מעמיק של מגוון תלושי שכר ודו"חות נוכחות תוך שימת דגש מרבי על זיהוי הפרות חוקי עבודה.

10.3      הצגת מסמכים שכיחים נוספים ביחסי עבודה ומכלול השלכותיהם בדיני עבודה (לרבות: טפסי 3-1 על-פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) וחוזי עבודה).

10.4      תרגול שאלות בדיני עבודה (במכלול סוגיות דיני המגן המפורטים בסעיף 2 לעיל).

קהל היעד  :

חשבי שכר

מנהלי משאבי אנוש וכוח אדם

מנהלי כספים

רואי חשבון ויועצי מס

תעודה

לתלמידים שסיימו בהצלחה את לימודי השתלמות מורחבת בדיני עבודה תוענק תעודת השתתפות מטעם מכללת מישלב

היקף ההשתלמות :

 

10 מפגשי ערב (17:00-20:30)

7 מפגשי בוקר (15:00-09:00)

מגוון קורסים נוספים בתחום  *המכללה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות את תכני הקורס והרכב המרצים תוך שמירת ההיקף הכולל של שעות הלימוד ועקרי נושאי הלימוד עפ''י שיקול דעתה המלא

 

 
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
לקבלת מידע וידיעון
מלאו את הפרטים
ונציגנו יחזרו אליך בהקדם
שם:  
טלפון:
דוא"ל:    
תחום:  
קורס:  
אנא אשר/י כי קראת את תקנון האתר וכי את/ה מסכים לכל הרשום בו  
צלצל 2028*